VERKOOPSVOORWAARdEN

conditions générales de vente

 

Offertes:

Offertes en voorstellen zijn niet bindend, zolang ze niet door een overeenkomst zijn bevestigd.

Alle bijkomende of aanvullende leveringen zullen aan de desbetreffende overeengekomen prijs afzonderlijk in rekening worden gebracht volgens de algemene verkoopvoorwaarden.

Opzegging van bestellingen :

Alle geplaatste bestellingen worden als bindend aanzien; zij kunnen niet éénzijdig door de koper opgezegd worden. Bij eenzijdige opzegging van de overeenkomst, om welke reden ook, zal ten titel van forfaitaire schadevergoeding door de koper een bedrag van 20% op de prijs van de overeenkomst verschuldigd zijn.

Leveringen en risico’s :

De leveringstermijn wordt slechts bij wijze van aanduiding opgegeven en is niet strikt van toepassing. Behoudens anders luidende overeenkomst, kan een vertraging in de levering, door welke oorzaak van vertraging ook, geen aanleiding tot opzegging van de bestelling of tot vordering van een schadevergoeding of vertragingsboete aanleiding geven.

Onze goederen worden in onze magazijnen verkocht en reizen op risico van de bestemmeling.

 

Betalingsvoorwaarden :

De factuur is contant betaalbaar op de zetel van onze inrichting.

Bezwaren tegen de factuur dienen ons uiterlijk binnen de 8 dagen na hun verzending bij aangetekend schrijven te worden medegedeeld. Na deze termijn wordt de levering en/of prestatie geacht te zijn aanvaard.

Bij niet betaling op de vervaldag wordt zonder ingebrekestelling een intrest van 10% toegepast.

Indien de schuldenaar binnen de 5 dagen vanaf het versturen van een ingebrekestelling bij aangetekende brief, geen enkel redelijk en aanvaardbaar verweermiddel, eveneens bij aangetekend schrijven, heeft opgeworpen, dan zal het bedrag van de schuld van rechtswege en zonder nieuwe ingebrekestelling verhoogd worden met 10%, met een minimum van 50 Euro ten titel van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding.

Betwistingen :

Voor alle betwistingen zijn de ter zake van het geschil bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde uitsluitend bevoegd.

Eigendomsvoorbehoud :

Door het plaatsen van een bestelling en bij het doen van een aankoop, erkent de koper uitdrukkelijk, en zulks bij afwijking van het artikel 1583 van het burgerlijk wetboek, dat de verkoper de volledige eigendom van het door haar verkochte materiaal behoudt, tot op een ogenblik dat de verkoopprijs en eventuele intresten, bijslagen en kosten, integraal betaald zijn. Tot op dat ogenblik zal de koper het materiaal perfect onderhouden.

 

 

Offertes:

Offertes et descriptions mentionnés sur des imprimés n’ engagent nullement le venduer. Elles ne sont valables que lorsqu’ elles sont confirmées par un contrat.

1 . Nos marchandises sont vendues dans nos magasins et voyagent aux risques et périls des destinataires.

2. La facture est payable comptant á notre adresse.

3.Toute réclamation concernant cette facture ne sera plus acceptée 8 jours après l'expédition.

4.Tout retard de payement á l'échéance entraine un intérét de 10% sans autre avis.

5.Lorsque dans le délai de 15 jours á dater de l'envoi par la poste d'une mi­se en demeure par lettre recommandée par la poste, Ie débiteur n'a pré­senté également par lettre recommandée á la poste, aucun moyen de défense raisonnable et admissible, le montant de la dette sera majoré de plein droit et sans nouvelle mise en demeure de 10% avec un minimum de 50 Euro á titre de dommages - intéréts forfaitaires et irréductibles.

6. Tous litiges seront portés devant le tribunal compétent en la cause de l'ar­rondissement judiciaire d'Oudenaarde.

Koffies Ceuterick Logo

BRUGGENHOEK 18 - 9620 ZOTTEGEM

TEL +32 (0)9 360 00 06 - MOB +32 (0)472 90 56 65 - info@koffies.be

©2018 door Koffies Ceuterick. Ontworpen door KridoDesign (+32 475 78 32 01)