top of page

Algemene VERKOOPSVOORWAARdEN

Webshop Koffies Ceuterick

Ondernemingsgegevens


VOF BELROCK

Brugsesteenweg 40

8433 Middelkerke

KBO 0749.938.276

T: 09/360.00.06

E: info@koffies.be

 

KBO 0749.938.276

BTW 0749.938.276

 

Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van KOFFIES CEUTERICK, een vennootschap onder firma met maatschappelijke zetel te 8443 MIDDELKERKE, Brugsesteenweg 40, BTW BE 0749.938.276, RPR Oostende, (hierna '[KOFFIES CEUTERICK]') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van KOFFIES CEUTERICK moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door KOFFIES CEUTERICK aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Verzendingskosten met bestemming België voor bestellingen boven een bedrag van 50€ zijn gratis, onder 50€ bedraagt deze kost 7.75€. Voor internationale zendingen worden de tarieven van Bpost toegepast. Deze worden apart gefactureerd. U kan de tarieven altijd via de website van Bpost raadplegen (https://www.bpost.be/site/nl/verzenden/tarieven-opzoeken-particulieren )


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden KOFFIES CEUTERICK niet. KOFFIES CEUTERICK is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. KOFFIES CEUTERICK is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door KOFFIES CEUTERICK. KOFFIES CEUTERICK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

Na het plaatsen van bestelling wordt er bij de afrekening gevraagd naar naam- en adresgegevens , telefoonnummer,e-mail en eventueel btw nummer. De velden met een sterretje zijn verplicht.

Daarna dien je de bezorgwijze in te vullen: Ofwel af te halen in de winkel te zottegem of Westende, ofwel op te sturen


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • via kredietkaart

 • via bankkaart

  De kosten voor het gebruik van deze kaarten zijn ten laste van Koffies Ceuterick


   

KOFFIES CEUTERICK is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Na het sluiten van de overeenkomst wordt een bericht gestuurd naar de klant wanneer deze verwerkt wordt. Daarna wordt een mail gestuurd wanneer het pakket aangeboden werd aan het postkantoor met eventueel een traceringsnummer. Daarna wordt een factuur verstuurd per mail naar de klant. Dit alles binnen een termijn van 3 werkdagen (door drukte kunnen afwijkende leveringstermijnen zich voordoen, vooral bij derden ondernemingen) wel rekening houden met eventuele sluitingsdagen van Koffies Ceuterick

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en Frankrijk

 

De levering gebeurt door Bpost met volgende tarieven: vanaf 50€ gratis voor nationale zendingen -50€ zijn de normale zendtarieven van Bpost van kracht. Voor internationale (Frankrijk of Nederland) zendingen gelden volgende tarieven: Verzendkost bij aankoop van 0-30€ = 16,5€, vanaf +30€ bedraagt de verzendkost 35€. Gelieve bij grotere bestellingen contact te nemen.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan KOFFIES CEUTERICK.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door KOFFIES CEUTERICK was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van KOFFIES CEUTERICK.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van KOFFIES CEUTERICK te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij KOFFIES CEUTERICK.

 

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant KOFFIES CEUTERICK] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan KOFFIES CEUTERICK heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

"De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 10,70€

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt KOFFIES CEUTERICK zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal KOFFIES CEUTERICK alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat KOFFIES CEUTERICK op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan KOFFIES CEUTERICK wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door KOFFIES CEUTERICK geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

KOFFIES CEUTERICK betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan KOFFIES CEUTERICK.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant KOFFIES CEUTERICK zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van KOFFIES CEUTERICK is bereikbaar op het telefoonnummer +32 09/360.00.06, via e-mail op info@koffies.be of per post op het volgende adres 8433 Mannekensvere, Brugsesteenweg 40. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover KOFFIES CEUTERICK beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt KOFFIES CEUTERICK zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, KOFFIES CEUTERICK respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: De uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden].

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan KOFFIES CEUTERICK gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot KOFFIES CEUTERICK info@koffies.be:

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: Indien een klantenkaart wordt gebruikt worden de gegevens verwerkt door Joyn.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, KOFFIES CEUTERICK heeft dus geen toegang tot uw paswoord.


KOFFIES CEUTERICK houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

we ontvangen, verzamelen en bewaren alle informatie die u op onze website invoert of ons op een andere manier verstrekt. Daarnaast verzamelen we het internetprotocol-adres (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden; Login; emailadres; wachtwoord; computer- en verbindingsinformatie en aankoopgeschiedenis. We kunnen softwaretools gebruiken om sessie-informatie te meten en te verzamelen, inclusief responstijden van pagina's, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie en methoden die worden gebruikt om de pagina te verlaten. We verzamelen ook persoonlijk identificeerbare informatie (inclusief naam, e-mail, wachtwoord, communicatie); betalingsgegevens (inclusief creditcardgegevens), opmerkingen, feedback, productrecensies, aanbevelingen en persoonlijk profiel.

wanneer u een transactie uitvoert op onze website, verzamelen we als onderdeel van het proces persoonlijke informatie die u ons geeft, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de specifieke redenen die hierboven zijn vermeld.

we verzamelen dergelijke niet-persoonlijke en persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

 1. Om de Services te leveren en te exploiteren;

 2. Om onze gebruikers doorlopende klantenondersteuning en technische ondersteuning te bieden;

 3. Om contact op te nemen met onze bezoekers en gebruikers met algemene of gepersonaliseerde servicegerelateerde mededelingen en reclameboodschappen;

 4. Om geaggregeerde statistische gegevens en andere geaggregeerde en / of afgeleide niet-persoonlijke informatie te creëren, die wij of onze zakenpartners kunnen gebruiken om onze respectieve diensten te leveren en te verbeteren; 

 5. Om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.


 

ons bedrijf wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag van Wix.com, databases en de algemene Wix.com-applicaties. Ze slaan uw gegevens op beveiligde servers achter een firewall op. 

Alle gateways voor directe betaling die door Wix.com worden aangeboden en door ons bedrijf worden gebruikt, voldoen aan de standaarden van PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en haar serviceproviders te garanderen.

We kunnen contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen van uw account, om problemen met uw account op te lossen, een geschil op te lossen, om verschuldigde vergoedingen of gelden te innen, om uw mening te peilen via enquêtes of vragenlijsten, om updates over ons bedrijf te sturen, of als anders noodzakelijk om contact met u op te nemen om onze gebruikersovereenkomst, toepasselijke nationale wetten en eventuele overeenkomsten met u af te dwingen. Voor deze doeleinden kunnen we contact met u opnemen via e-mail, telefoon, sms-berichten en post.

 

Als u niet meer wilt dat wij uw gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via [info@koffies.be] of stuur ons een brief per post naar: [Koffies Ceuterick, Brugsesteenweg 40 te 8433 Mannekensvere]

 

we behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier op de hoogte stellen dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we eventueel gebruiken en / of openbaar maken. 

 

Als u: toegang wilt tot, corrigeren, wijzigen of verwijderen van persoonlijke informatie die we over u hebben, kunt u contact met ons opnemen via eerder vermelde adressen.

 

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door KOFFIES CEUTERICK om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van KOFFIES CEUTERICK. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


 

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen


De partijen komen overeen dat Belgisch recht exclusief van toepassing is op deze Algemene Voorwaarden, op elke overeenkomst waarop deze laatste betrekking hebben en op de opdracht in het algemeen. De rechtbanken te Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde zullen exclusief bevoegd zijn voor elk geschil betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst waarop deze betrekking hebben.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan VOF Belrock, Brugsesteenweg 40 te 8433 Mannekensvere

email: info@koffies.be

tel.093600006

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en)

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

bottom of page